top of page

Casos d'èxit

Augment de la capacitat productiva sense inversió en actius

Situació inicial

 • Indústria sector cable.

 • Planta productiva saturada, amb programació ocupada a tres mesos vista i empitjorament sostingut del nivell de servei. Producció en continu 24/7.

 • Pèrdua de venda potencial i de clients per la insatisfacció dels terminis d’entrega.

 • L’augment de la capacitat via inversió requereix un fort desemborsament i és a llarg termini.

Industra sector cable

Actuacions

A partir de l’anàlisi de les operacions de producció, el marge de contribució per família de producte i l’impacte de la mida de la partida de producció es va abordar un enfocament de redisseny de les operacions amb la participació dels equips d’enginyeria, manteniment, processos, producció, planificació, logística i comercial per desplegar una solució integral i coordinada que permetés:

 • Identificar i treballar sobre colls d’ampolla i causes d’atur associades, així com el temps mitjà de canvi d’ordre de fabricació d’aquests.

 • Optimitzar la mida del lot i la seqüenciació del producte.

 • Revisió i anivellació de la política de Make To Order / Make To Stock amb l’àrea comercial.

 • Minimitzar el nombre de canvis de referència de producte via agrupació lògica de comandes.

 • Focalitzar manteniment preventiu sobre els equips coll d’ampolla.

 • Monitoratge de l’activitat a temps real.

Resultat

 • Augment de més de 15 punts de la producció i de la venda associada.

 • Millora de marge per major utilització dels recursos instal·lats."

Casos d'èxit

Gestió de projecte de transformació digital

Situació inicial

 • Àrea de comercialització gestió d’espais per a esdeveniments al club esportiu.

 • Les peticions de clients potencials entren via diversos canals no integrats i genera conflictes i pèrdua d’oportunitats per un seguiment no eficient.

 • No hi ha visibilitat conjunta d’ofertes en curs, reserva d’espais ni ratios de conversió que dificulten la focalització de l’esforç comercial de forma eficient. Stress entre departaments de l’àrea per mala organització

 • No s’està captant adequadament les causes de pèrdua d’oportunitats ni la satisfacció del client.

 • L’àrea no ha analitzat a fons el procés comercial complet. Es fan millores parcials per no connectades. 

Actuacions

 • Anàlisi de procés integral de negoci per a entendre operativa i identificar opcions de millora conjunta en els departaments de venda, facturació i customer care de l’àrea comercial. Business case de potencial augment de vendes.

 • Elaboració del funcional de requeriments de negoci per traduir-los en l’àmbit tècnic dels proveïdors externs de sistemes IT al costat de l’equip de negoci.

 • Suport en la confecció dels plecs per la sortida a concurs dels projectes tècnics (RCP) i acompanyament en la selecció de proveïdors.

 • Suport en gestió de projecte de desenvolupament i implementació de la solució tècnica sobre CRM i web services integrat.

 • Actuem com interface entre els tecnòlegs externs i el negoci per assegurar que les noves eines compleixen amb les necessitats en els terminis requerits.

 • Desplegament del sistema de reporting i seguiment d’ofertes de forma automatitzada.

Resultat

 • Estandardització del procés a través de canal únic de peticions i gestió de cicle de vida de les ofertes.

 • Disposar d’una eina que permeti gestionar a temps real i de forma compartida les peticions d’ofertes, la gestió de recursos i també la satisfacció i seguiment tant de clients com d’oportunitats que no s’han transformat en venda.

 • Monitoratge i seguiment exhaustiu d’ofertes que permet la millor supervisió i direcció de l’activitat comercial i atenció al client.

 • Augment del 18% de les ofertes transformades en comanda.

Aumento capacidad
gestion digital

Casos d'èxit

Millora de l'eficiència de processos Back Office

Situació inicial

 • Empresa especialista en externalització de solucions de Recursos Humans i nòmines.

 • Processos ineficients, manuals i duplicats a l’àrea, requereixen recursos excessius.

 • Errors que generen retreball i queixes del client.

 • Temps de resposta a clients insatisfets.

Actuacions

 • Revisió i redisseny del procés per l’optimització del nivell i termini de servei ofert al client.

 • Detecció de tasques automatitzables, priorització i planificació cost / temps.

 • Definició d’un Activity Forecast Model, per la planificació de recursos i tasques.

 • Definició d’indicadors clau i elaboració del quadre de comandament associat a l’activitat del departament.

 • Revisió de responsabilitats relatives a les posicions de comandament del Departament, per millora del rendiment i qualitat.

 • Redacció del manual de processos i procediments operatius.

Resultat

 • Reducció de la taxa d’errors detectats, del 4% a menys de l’1%.

 • Millora dels temps de resposta en un 15%.

 • Reducció dels costos operatius gràcies a una millor planificació dels recursos i a l’automatització de part dels processos, estimats en 7 efectius.

Back office

Casos d'èxit

Millora de la gestió d'aprovisionaments - Auto

Situació inicial

 • Línia de negoci de recanvi i postvenda de fabricant de motocicletes.

 • Alt nivell de queixes i reclamacions de clients (distribuïdores) per taxa de servei no acceptable.

 • Pèrdua de vendes de recanvis per derivació de comandes no ateses cap al mercat paral·lel no oficial de la marca.

 • La percepció del mercat de mal servei de recanvis i postvenda entorpeix l’acció comercial de venda de vehicles.

 • Tensions internes entre el departament de comercial i màrqueting amb el de recanvis i postvenda.

Actuacions

 • Anàlisi del procés de recepció de comandes i compra/aprovisionament de components i gestió de stocks així com la correcta assignació de tasques del personal del departament i l’adequat funcionament i ús de les eines informàtiques.

 • Identificació de causes: organització inadequada, sistemes amb informació incompleta o no fiable, processos de compra i aprovisionament no sistematitzats de forma rigorosa, stocks no adequats a la demanda real.

 • Es va parametritzar el sistema de totes les referències actives fins a fer-lo fiable, reforç de posició addicional de comprador/aprovisionador, implementació de sistemàtica d’anàlisi de demanda i gestió de stocks, adequació de noves funcionalitats del sistema amb el departament IT, implementació de quadre de comandament per monitorar

 • l’activitat i els nivells de servei i stocks marcats com a objectiu.
  Lideratge i acompanyament a l’equip en tot el procés d’anàlisi, conclusions i implementació del pla d’acció fins a aconseguir objectiu.

Resultat

 • Millora de la taxa de servei del 25% fins a assolir l’objectiu marcat per Direcció General.

 • Increment de les vendes del 90% per atenció de la demanda en forma i termini.

 • Inversió en stock circulant adequat estrictament a la demanda real augmentant la rotació i minimitzant la generació d’obsolets.

Auto
bottom of page