top of page

Política de Privadesa

A Adoria Consulting S.L.P. ens preocupem per la privacitat i la transparència.

A continuació, us indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

TRACTAMENT DE LES DADES DE CANDIDATS A UN LLOC DE TREBALL

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Adoria Consulting S.L.P.

B63825434

Travessera de Gràcia, núm. 71, 4t-2a - 08006 - Barcelona - BARCELONA

mail@adoriaconsulting.com

1.1 Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

mail@adoriaconsulting.com

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Adoria Consulting S.L.P. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar els Currículums Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. En el cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades basades en les dades proporcionades.

3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades s’eliminaran un cop finalitzat el procés de selecció o, si escau, quan es retiri el consentiment i, en tot cas, transcorreguts dos anys des de la darrera interacció.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

Execució d’un contracte: Gestió dels Currículum Vitae lliurats pel candidat per realitzar els processos de selecció de personal per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat (RGPD art. 6.1.b).

Consentiment de l’interessat: Gestió dels Currículum Vitae lliurats per a futurs processos de selecció (RGPD art. 6.1 a).

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

6. Transferències de dades a països tercers

No estan previstes transferències de dades a països tercers.

7. Quins són els seus drets quan ens faciliten les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Adoria Consulting S.L.P. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Adoria Consulting S.L.P. deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podran exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a mail@adoriaconsulting.com o Av. Francesc Macià, núm. 38, 10a planta.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquest fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a Adoria Consulting S.L.P. provenen de: El propi interessat.

Espero que esta traducción sea de ayuda. Si necesita más asistencia, no dude en preguntar.

TRACTAMENT DE LES DADES DELS CLIENTS

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Adoria Consulting S.L.P.

B63825434

Travessera de Gràcia, núm. 71, 4t-2a - 08006 - Barcelona - BARCELONA

mail@adoriaconsulting.com

1.1 Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD): mail@adoriaconsulting.com

 

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Adoria Consulting S.L.P. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’executar el contracte, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions promocionals sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades basades en les dades proporcionades.

3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

 

Les dades es conservaran mentre duri la prestació del servei contractat i, si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. En cas d’oposició es suprimiran per a l’enviament de comunicacions comercials.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

Execució d’un contracte: Execució de contracte, gestió fiscal, comptable i administrativa de clients (RGPD art. 6.1.b). Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2).

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal). Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

6. Transferències de dades a països tercers

 

No estan previstes transferències de dades a països tercers.

7. Quins són els seus drets quan ens faciliten les seves dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Adoria Consulting S.L.P. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Adoria Consulting S.L.P. deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podran exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a mail@adoriaconsulting.com o Av. Francesc Macià, núm. 38, 10a planta.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquest fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a Adoria Consulting S.L.P. provenen de: El propi interessat.

TRACTAMENT DE LES DADES DE POTENCIALS CLIENTS I CONTACTES

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?​

Adoria Consulting S.L.P.

B63825434

Travessera de Gràcia, núm. 71, 4t-2a - 08006 - Barcelona - BARCELONA

mail@adoriaconsulting.com

1.1 Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD): mail@adoriaconsulting.com

 

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

A Adoria Consulting S.L.P. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, si escau, l’enviament de comunicacions promocionals incloent per via electrònica. En el cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades basades en les dades proporcionades.

3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió o, si escau, un cop atesa la consulta.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

Execució d’un contracte: Gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis. (RGPD, art. 6.1.b). Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions promocionals, incloent per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21). Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

 

6. Transferències de dades a països tercers

No estan previstes transferències de dades a països tercers.

 

7. Quins són els seus drets quan ens faciliten les seves dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Adoria Consulting S.L.P. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Adoria Consulting S.L.P. deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podran exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a mail@adoriaconsulting.com o Av. Francesc Macià, núm. 38, 10a planta.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquest fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a Adoria Consulting S.L.P. provenen de: El propi interessat.

TRACTAMENT DE LES DADES DELS PROVEÏDORS

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Adoria Consulting S.L.P.

B63825434

Travessera de Gràcia, núm. 71, 4t-2a - 08006 - Barcelona - BARCELONA

mail@adoriaconsulting.com

1.1 Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

mail@adoriaconsulting.com

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Adoria Consulting S.L.P. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió fiscal, comptable i administrativa de proveïdors, així com les dades de contacte professionals. En el cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades basades en les dades proporcionades.

2. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades per a comunicacions comercials es conservaran mentre l’interessat no s’oposi al seu tractament, mentre duri la relació contractual i, si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats. (RGPD art. 6.1.b).

Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals. (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).

4. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).

Entitats financeres, amb la finalitat de realitzar els pagaments corresponents (requisit contractual).

 

5. Transferències de dades a països tercers

No estan previstes transferències de dades a països tercers.

6. Quins són els seus drets quan ens faciliten les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Adoria Consulting S.L.P. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Adoria Consulting S.L.P. deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podran exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a mail@adoriaconsulting.com o Av. Francesc Macià, núm. 38, 10a planta.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquest fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a Adoria Consulting S.L.P. provenen de: El propi interessat.

TRACTAMENT DE LES DADES DELS USUARIS DE XARXES SOCIALS

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Adoria Consulting S.L.P.

B63825434

Travessera de Gràcia, núm. 71, 4t-2a - 08006 - Barcelona - BARCELONA

mail@adoriaconsulting.com

1.1 Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD): mail@adoriaconsulting.com

 

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Adoria Consulting S.L.P. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials electròniques a través de xarxes socials als usuaris que segueixen a l’empresa en aquestes xarxes socials. En el cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades basades en les dades proporcionades.

 

3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat segueixi a la companyia en xarxes socials o no sol·liciti la supressió de les seves dades.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions per via electrònica a través de les xarxes socials en els que la societat té compte obert (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2). En seguir a la companyia s’entendrà que l’usuari presta el seu consentiment per rebre aquestes comunicacions comercials electròniques.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

6. Transferències de dades a països tercers

No estan previstes transferències de dades a països tercers.

7. Quins són els seus drets quan ens faciliten les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Adoria Consulting S.L.P. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Adoria Consulting S.L.P. deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podran exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a mail@adoriaconsulting.com o Av. Francesc Macià, núm. 38, 10a planta.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquest fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a Adoria Consulting S.L.P. provenen de: El propi interessat.

bottom of page